Jump to content

Legalitatea ...prost inteleasa


Recommended Posts

 • Members

Deschid inca un subiect despre ,,legalitatea"  in care soferii , dupa mine din ignoranta sau nestiinta , incalca legislatia aplicabila acestei meserii . 

  Iata subiectul in speta :  multi zic  ,,pot lucra in 24 ore , 15 ore daca fac repaosul zilnic minim de 9 ore " .  In aparenta  asa e ....dar daca stam sa gandim ...nu prea e asa !  Cati cunoastem si cati respectam legislatia ?  Hai sa va dau exemplu de dezbatere ..... iete ce zice legea ,,HOTARARE nr. 38 din 16 ianuarie 2008"  articolul 4 , citez: ,,ART. 4

(1) În cursul unei sãptãmâni, timpul total de lucru al persoanelor care efectueazã activitãţi
mobile de transport rutier poate fi de cel mult 48 de ore. Durata maximã a timpului de lucru
sãptãmânal poate fi prelungitã pânã la maximum 60 de ore, cu condiţia ca, pentru orice perioadã
de 4 luni consecutive, media timpului de lucru sãptãmânal sã nu depãşeascã 48 de ore.
(2) În cazul lucrãtorilor mobili care muncesc pentru mai mulţi angajatori, timpul de lucru este
suma orelor lucrate de persoana respectivã pentru toţi angajatorii. Angajatorul va cere
lucrãtorului mobil în cauzã o evidenţã în scris a timpului lucrat pentru alt/alţi
angajator/angajatori. Lucrãtorul mobil va furniza în scris aceastã informaţie "
 
 Iar pentru a intelege corect termenii textului de lege citez din articolul 3 : ,,(1) În sensul prezentei hotãrâri, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaţii: a)
timp de muncã al lucrãtorului mobil - perioada de la începutul pânã la sfârşitul timpului de lucru,
în cursul cãreia lucrãtorul mobil se aflã la postul sãu de lucru, la dispoziţia angajatorului şi
în exerciţiul funcţiilor sau activitãţilor sale, adicã:
- perioada dedicatã tuturor activitãţilor de transport rutier. Aceste activitãţi sunt, cu precãdere,
urmãtoarele:
(i) conducerea autovehiculului;
(ii) încãrcarea şi descãrcarea;
(iii) ajutorul acordat pasagerilor la urcarea şi coborârea din vehicul;
(iv) curãţenia şi întreţinerea tehnicã;
(v) toate celelalte activitãţi vizând asigurarea siguranţei vehiculului, a încãrcãturii sale şi a
pasagerilor sau îndeplinirea obligaţiilor legale ori de reglementare direct legate de operaţiunea de
transport aflatã în desfãşurare, inclusiv supravegherea încãrcãrii şi descãrcãrii, formalitãţile
administrative legate de poliţie, vamã, serviciul de imigrare etc.;
- perioadele de timp în care lucrãtorul mobil nu poate dispune liber de timpul sãu şi i se cere sã
fie la postul sãu de lucru, gata sã întreprindã activitatea sa normalã, îndeplinind anumite sarcini
asociate serviciului, în special în timpul perioadelor când aşteaptã sã se facã încãrcarea sau
descãrcarea, dacã durata previzibilã a acestora nu este cunoscutã dinainte, şi anume fie înaintea
plecãrii, fie chiar înaintea începerii efective a perioadei în cauzã, fie în condiţiile generale
negociate între partenerii sociali;  timp de muncã al conducãtorului auto independent perioada de la începutul pânã la sfârşitul
timpului de lucru, în cursul cãreia conducãtorul auto independent se aflã la postul sãu de lucru, la
dispoziţia clientului sau exercitându-şi funcţiile ori activitãţile, altele decât activitatea
administrativã generalã care nu este direct legatã de operaţiunea de transport rutier aflatã în curs
de desfãşurare;
c) perioadã de disponibilitate - orice perioadã, care nu este nici pauzã, nici perioadã de odihnã,
în cursul cãreia lucrãtorul mobil/conducãtorul auto independent nu este nevoit sã rãmânã la locul
sãu de muncã, dar trebuie sã fie disponibil pentru a rãspunde oricãror eventuale solicitãri de a
relua lucrul. Aceste perioade de disponibilitate includ perioadele în care lucrãtorul
mobil/conducãtorul auto independent însoţeşte vehiculul în timpul transportului cu feribotul sau
cu trenul, precum şi perioadele de aşteptare în punctele de trecere a frontierei şi cele impuse de
restricţiile de circulaţie. Perioadele de disponibilitate şi durata lor preconizatã trebuie sã fie
cunoscute dinainte de cãtre lucrãtorul mobil/conducãtorul auto independent, fie înainte de
plecarea în cursã, fie înainte de începerea perioadei în cauzã. În cazul celor care conduc un
vehicul în echipã, perioada petrecutã stând lângã şofer sau în cuşetã în timp ce vehiculul este în
mişcare este consideratã perioadã de disponibilitate;
d) loc de muncã al lucrãtorului mobil/conducãtorului auto independent - locul de la sediul
principal al întreprinderii sau de la sediile secundare ale acesteia, unde lucrãtorul
mobil/conducãtorul auto independent îşi îndeplineşte atribuţiile, ori vehiculul pe care îl utilizeazã
în exercitarea atribuţiilor sale sau orice alt loc unde acesta desfãşoarã activitãţi de transport;
e) lucrãtor mobil - orice angajat al unei întreprinderi care efectueazã transporturi rutiere
publice şi/sau în cont propriu şi face parte din personalul implicat efectiv în operaţiuni de
transport rutier. Cursanţii şi stagiarii implicaţi efectiv în operaţiuni de transport rutier sunt
consideraţi lucrãtori mobili;
f) conducãtor auto independent - conducãtor auto a cãrui ocupaţie principalã constã în
transportul rutier public de mãrfuri sau de persoane, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţã
a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobatã cu modificãri şi completãri
prin Legea nr. 102/2006,cu modificãrile şi completãrile ulterioare, care nu este într-un raport de
muncã cu un angajator, care este liber sã-şi organizeze singur activitatea, al cãrui venit depinde
direct de profitul realizat şi care poate avea, individual sau împreunã cu alţi conducãtori auto
independenţi, relaţii comerciale cu mai mulţi clienţi. Conducãtorii auto care nu îndeplinesc
aceste criterii vor avea aceleaşi drepturi şi obligaţii ca cele prevãzute de prezenta hotãrâre pentru
lucrãtorii mobili;
g) persoanã care efectueazã activitãţi mobile de transport rutier - lucrãtorul mobil sau
conducãtorul auto independent care efectueazã astfel de activitãţi;
h) sãptãmânã - perioada cuprinsã între ora 00,00 a zilei de luni şi ora 24,00 a zilei de
duminicã;
i) timp de noapte - o perioadã de cel puţin 4 ore, cuprinsã între orele 00,00 şi 07,00;
j) muncã de noapte - orice muncã efectuatã pe timp de noapte, aşa cum este acesta definit la
lit. i).
(2) Pauzele la care se face referire la art. 5 şi perioadele de odihnã la care se face referire la art.
6, precum şi perioadele de disponibilitate definite la alin. (1) lit. c) nu fac parte din timpul de lucru.
 
 Hai sa vedem ce zice aceasta lege mai ales pentru cei ce muncesc noaptea , aici arat articolul 7 :,,ART. 7
Timpul de muncã zilnic nu va depãşi 10 ore într-un interval de 24 de ore dacã lucrãtorul
mobil/conducãtorul auto independent efectueazã muncã de noapte. Munca de noapte se va
compensa în conformitate cu prevederile legale în vigoare sau cu condiţiile generale negociate de
partenerii sociali, astfel încât sã nu fie pusã în pericol siguranţa rutierã."
 
 Acum pentru ca eu am aruncat in arena acest subiect, astept cu rabdare abordarile voastre prin care va rog sa analizati cat de legal lucrati 13 - 15 ore per zi (24 ore).   
 
PS   Va rog fara atacuri la persoana , fara posturi off topic si cu cat mai multe argumente din zona legala !
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • Members

Nu aiurea am deschis subiectul cu citate din HG 38 , acest normativ se adreseaza cu precadere soferilor.   Continui insa cu prevederile Codului Muncii actual .  Sa vedem ce spune acesta cu privire la timpul de munca al angajatilor ....citez : 

,,TITLUL III: Timpul de muncă şi timpul de odihnă

CAPITOLUL I: Timpul de muncă
SECŢIUNEA 1: Durata timpului de muncă
Art. 111
Timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care salariatul prestează munca, se află la
dispoziţia angajatorului şi îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile sale, conform prevederilor
contractului individual de muncă, contractului colectiv de muncă aplicabil şi/sau ale legislaţiei
în vigoare.
Art. 112
(1) Pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă durata normală a timpului de muncă este de 8
ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână.
(2) În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi şi
de 30 de ore pe săptămana
Art. 113
(1) Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este, de regulă, uniformă, de 8 ore
pe zi timp de 5 zile, cu două zile de repaus.
(2) În funcţie de specificul unităţii sau al muncii prestate, se poate opta şi pentru o
repartizare inegală a timpului de muncă, cu respectarea duratei normale a timpului de
muncă de 40 de ore pe săptămână.
Art. 114
(1) Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână,
inclusiv orele suplimentare.
(2) Prin excepţie, durata timpului de muncă, ce include şi orele suplimentare, poate fi
prelungită peste 48 de ore pe săptămână, cu condiţia ca media orelor de muncă, calculată pe
o perioadă de referinţă de 4 luni calendaristice, să nu depăşească 48 de ore pe săptămână.
(3) Pentru anumite activităţi sau profesii stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil,
se pot negocia, prin contractul colectiv de muncă respectiv, perioade de referinţă mai mari
de 4 luni, dar care să nu depăşească 6 luni.
(4) Sub rezerva respectării reglementărilor privind protecţia sănătăţii şi securităţii în muncă a
salariaţilor, din motive obiective, tehnice sau privind organizarea muncii, contractele
colective de muncă pot prevedea derogări de la durata perioadei de referinţă stabilite la alin.
(3) , dar pentru perioade de referinţă care în niciun caz să nu depăşească 12 luni.
(5) La stabilirea perioadelor de referinţă prevăzute la alin. (2) -(4) nu se iau în calcul durata
concediului de odihnă anual şi situaţiile de suspendare a contractului individual de muncă.
(6) Prevederile alin. (1) -(4) nu se aplică tinerilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani.
Art. 115
(1) Pentru anumite sectoare de activitate, unităţi sau profesii se poate stabili prin negocieri
colective sau individuale ori prin acte normative specifice o durată zilnică a timpului de
muncă mai mică sau mai mare de 8 ore.
(2) Durata zilnică a timpului de muncă de 12 ore va fi urmată de o perioadă de repaus de 24
de ore.
 
   Deci ....cum ramane cu legalitatea ?
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • Administrators

Nu incurcati codul muncii cu regulamentul 561 care stabileste timpii de munca si odihna al muncitorului in transport , domeniul ,, artistic ,, de a manuii un volan , si asta o spun cu parere de rau , profesionistii sunt pe cale de disparitie , in fine ,,,,

Regulamentul 561 zice maxim atat , pentru extremele muncii , nu te si obliga sa le atingi , nu zice trebuie neaparat / musai / obligatoriu sa conduci x ore , ci zice maxim x ore ,cu munca fizica la fel , x timp maxim , si se incadreaza in limitele codului muncii !! cine sunt autorii morali ai ilegalitatii pe care o sesizati sunt firmele / patronii , prin impingerea de la spate , profitand de nevoile omului .... Si omu ' ,,,vai s-amar .....

Incep sa apar sindicatele , nu asteptati pomana sindicala , cotizati , si cereti conditii de munca cat si plata pe masura .

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • Members

Asta trebuie respectat!!! citez : ,,,,HOTARARE nr. 38 din 16 ianuarie 2008"  articolul 4 , citez: ,,ART. 4

(1) În cursul unei sãptãmâni, timpul total de lucru al persoanelor care efectueazã activitãţi
mobile de transport rutier poate fi de cel mult 48 de ore. Durata maximã a timpului de lucru
sãptãmânal poate fi prelungitã pânã la maximum 60 de ore, cu condiţia ca, pentru orice perioadã
de 4 luni consecutive, media timpului de lucru sãptãmânal sã nu depãşeascã 48 de ore.
 
Prin timp de lucru se intelege totalitatea activitatii pe parcursul a 24 ore, mai putin perioada de repaos zilnica ! 561 este un regulament ce da drept la abuzuri si interpretari dupa bunul plac , ducand la sclavie autorizata!!!
 
,,Codul Muncii ( trebuie respectat) :citez ,,Art. 114
(1) Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână,
inclusiv orele suplimentare.
(2) Prin excepţie, durata timpului de muncă, ce include şi orele suplimentare, poate fi
prelungită peste 48 de ore pe săptămână, cu condiţia ca media orelor de muncă, calculată pe
o perioadă de referinţă de 4 luni calendaristice, să nu depăşească 48 de ore pe săptămână.
(3) Pentru anumite activităţi sau profesii stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil,
se pot negocia, prin contractul colectiv de muncă respectiv, perioade de referinţă mai mari
de 4 luni, dar care să nu depăşească 6 luni.
 
Legi ce trebuiesc respectate!
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.