Comunitatea soferilor profesionisti Jump to content
Comunitatea soferilor profesionisti

Noul Inspectorat de Stat pentru Control in Transportul Rutier (I.S.C.T.R.)


CALIN

Recommended Posts

 • Administrators

    Atributiile de control ale Autoritatii Rutiere Romane (ARR), ale Registrului Auto Roman (RAR) si ale Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania (CNADNR) au fost preluate, incepand din 4 decembrie, de o institutie specializata, Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier (ISCTR).

OG nr. 26/2011 privind infiintarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier.

Art. 1

(1) Se infiinteaza Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier, denumit in continuare I.S.C.T.R., institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

(2) I.S.C.T.R. are sediul in municipiul Bucuresti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1. Sediul poate fi schimbat prin hotarare a Guvernului.

Art. 2

(1) I.S.C.T.R. este organismul tehnic permanent specializat al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii desemnat sa asigure inspectia si controlul respectarii reglementarilor interne si internationale in domeniul transporturilor rutiere, privind in principal:

a) conditiile de efectuare a activitatilor de transport rutier, a activitatilor conexe transportului rutier si a activitatii de pregatire a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere;

B) siguranta transporturilor rutiere si protectia mediului;

c) starea tehnica a vehiculelor rutiere;

d) masele si/sau dimensiunile maxime admise pe drumurile publice si masele totale maxime autorizate;

e) tariful de utilizare si tariful de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania.

(2) In organizarea si luarea deciziilor, I.S.C.T.R. este independent fata de orice organism de siguranta rutiera, administrator de infrastructura rutiera, operator de transport rutier, precum si fata de orice parte ale carei interese ar putea intra in conflict cu sarcinile incredintate.

Art. 3

I.S.C.T.R. este finantat din venituri proprii, care se constituie astfel:

a) prin virarea de catre Autoritatea Rutiera Romana � A.R.R. (A.R.R.) si Regia Autonoma �Registrul Auto Roman� (R.A.R.) in contul I.S.C.T.R. a unei sume echivalente cu media procentelor alocate de catre fiecare dintre cele doua structuri pentru activitatea de control in ultimii 2 ani, raportata la cuantumul total al tarifelor incasate, in vederea acoperirii cheltuielilor necesare infiintarii si organizarii I.S.C.T.R. Modalitatea de transfer al acestor sume se stabileste pe baza de protocol incheiat intre A.R.R. si R.A.R., pe de o parte, si I.S.C.T.R., pe de alta parte. Sursele proprii de finantare nu au impact asupra bugetului de stat si nu implica marirea tarifelor deja existente;

B) prin virarea de catre A.R.R., lunar, a unui procent de 60% din cuantumul tarifelor incasate pentru serviciile specifice prestate, respectiv prin virarea, lunar, de catre R.A.R. a unui procent de 20% din cuantumul tarifelor incasate pentru serviciile specifice prestate in contul I.S.C.T.R., in vederea functionarii acestuia.

Art. 4

(1) Conducerea I.S.C.T.R. este asigurata de catre un consiliu de conducere format din 5 persoane, al carui presedinte este inspectorul de stat sef.

(2) Inspectorul de stat sef si ceilalti membri ai consiliului de conducere sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.

(3) Salarizarea inspectorului de stat sef si indemnizatiile membrilor consiliului de conducere al I.S.C.T.R. se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii, in conformitate cu reglementarile in vigoare.

Art. 5

(1) I.S.C.T.R. are in structura sa organizatorica 8 inspectorate teritoriale, fara personalitate juridica, conduse de cate un inspector sef teritorial, numit si revocat prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii, la propunerea inspectorului de stat sef.

(2) Personalul I.S.C.T.R. este angajat cu contract individual de munca pe durata nedeterminata, iar salarizarea acestuia se face potrivit reglementarilor legale in vigoare.

(3) Personalul I.S.C.T.R. este alcatuit din inspectori si alte categorii de personal.

(4) Incadrarea inspectorilor si a celorlalte categorii de personal se face prin concurs, in raport cu pregatirea profesionala si cu aptitudinile candidatilor, in conditiile legii.

(5) I.S.C.T.R. asigura pregatirea si perfectionarea profesionala a personalului propriu.

Art. 6

(1) In exercitarea atributiilor de serviciu, inspectorii trebuie sa manifeste impartialitate si independenta, fiind obligati sa aiba o atitudine obiectiva, neutra fata de orice interes politic, economic sau de alta natura.

(2) Inspectorii au obligatia de a purta uniforma de serviciu, de a detine asupra lor legitimatia de control pe timpul efectuarii actiunilor de control si de a respecta prevederile legale privind oprirea vehiculelor in trafic.

(3) In exercitarea atributiilor de serviciu, inspectorii au dreptul sa opreasca orice autovehicul, altele decat cele exceptate de lege, care circula pe drumul public si este utilizat la efectuarea transporturilor rutiere, precum si la activitatea de pregatire practica a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere. Inspectorii pot opri vehiculele semnalizand regulamentar din pozitia statica in acelasi mod ca si politistii rutieri sau din autovehiculul din dotare aflat in mers.

(4) In exercitarea atributiilor de serviciu, inspectorii au dreptul sa foloseasca autovehicule care vor fi dotate cu dispozitive de semnalizare luminoasa cu mesaje variabile de culoare rosie, de care acestia pot face uz numai pentru oprirea in trafic a vehiculelor care efectueaza activitatile prevazute la alin. (3).

Art. 7

(1) In cazul unui control efectuat in trafic asupra unui vehicul destinat transportului rutier de marfuri si/sau de persoane, inspectorii au dreptul sa efectueze controlul atat in spatiul din vehicul, destinat conducatorului auto, cat si in spatiul din vehicul destinat transportului respectiv.

(2) In cazul transporturilor rutiere de marfuri inspectorii au dreptul sa verifice concordanta dintre inscrisurile din documentele de transport si marfurile transportate.

(3) In cazul transporturilor rutiere de marfuri suspectate a fi marfuri periculoase, inspectorii au dreptul de a preleva mostre care vor fi transmise spre analiza laboratoarelor autorizate.

(4) In cazul transporturilor rutiere de persoane, inspectorii au dreptul sa verifice concordanta dintre inscrisurile din documentul de transport si identitatea persoanelor transportate, precum si legitimatiile de calatorie ale acestora, dupa caz.

Art. 8

(1) La efectuarea controlului la sediul intreprinderilor/operatorilor de transport rutier in legatura cu activitatile de transport rutier, activitatile conexe transportului rutier si activitatile de pregatire a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere, inspectorii au dreptul sa efectueze controlul in timpul programului de lucru atat in spatiile de lucru, cat si in vehiculele detinute de acestia.

(2) La efectuarea controlului la sediu, intreprinderile/ operatorii de transport rutier au obligatia prezentarii tuturor documentelor solicitate de inspectorii I.S.C.T.R.

Art. 9

La efectuarea controlului in trafic, inspectorii au dreptul, in conditiile legii:

a) sa imobilizeze vehiculul rutier in conditii de siguranta si securitate ale transportului si, daca este cazul, sa procedeze la ridicarea placutelor de inmatriculare pana la indeplinirea conditiilor legale pentru continuarea efectuarii transportului;

B) sa suspende dreptul de utilizare a vehiculului prin retinerea placutelor de inmatriculare si a certificatului de inmatriculare;

c) sa retina urmatoarele documente: licenta de transport/licenta comunitara, copia conforma a acesteia, certificatul de transport in cont propriu, copia conforma a acestuia, licenta de traseu, autorizatia speciala de transport, autorizatia de transport international sau documentul de transport de persoane prin servicii ocazionale, precum si orice alte documente in legatura cu desfasurarea activitatii de transport rutier ori a activitatii de pregatire a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere.

Art. 10

Reglementarile privind modul de efectuare a inspectiilor si a controlului asupra transporturilor rutiere si activitatilor conexe acestora, modelul si insemnele uniformei, precum si dotarea si inscriptionarea autovehiculelor de control se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii pana la intrarea in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante.

Art. 11

(1) Atributiile, regulamentul de organizare si functionare si structura organizatorica ale I.S.C.T.R., precum si atributiile si obligatiile inspectorilor se aproba prin hotarare a Guvernului in termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei ordonante.

(2) Regulamentul de organizare si functionare prevazut la alin. (1) va cuprinde conditiile de numire, revocare si angajare, dupa caz, a membrilor consiliului de conducere, inclusiv a inspectorului de stat sef, inspectorilor sefi teritoriali, inspectorilor, precum si a celorlalte categorii de personal contractual, in conditiile legii.

(3) Patrimoniul se constituie in conditiile legii.

(4) I.S.C.T.R. va avea acces, in baza unor protocoale incheiate cu A.R.R., C.N.A.D.N.R. - S.A. si R.A.R., la bazele de date ale acestora, precum si la orice alte informatii necesare in vederea indeplinirii atributiilor care ii revin.

(5) Prin protocoalele mentionate la alin. (4) se vor stabili inclusiv conditiile privind furnizarea de date de catre A.R.R., C.N.A.D.N.R. - S.A. si R.A.R. in vederea crearii si actualizarii permanente a propriei baze de date a I.S.C.T.R.

Art. 12

(1) Personalul I.S.C.T.R. va exercita atributiile de inspectie si control care revin, potrivit actelor normative in vigoare, personalului cu atributii de inspectie si control din cadrul A.R.R., R.A.R. si C.N.A.D.N.R. - S.A., precum si personalului imputernicit de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii in acest scop, stabilite conform art. 11 alin. (1).

(2) Incepand cu data de 4 decembrie 2011, A.R.R., R.A.R. si C.N.A.D.N.R. - S.A. nu mai exercita atributiile de inspectie si control in trafic privind respectarea reglementarilor interne si internationale in domeniul transporturilor rutiere, cu exceptia controlului desfasurat de catre C.N.A.D.N.R. - S.A. in punctele de trecere a frontierei de stat.

Art. 13

Prezenta ordonanta intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii, urmand ca I.S.C.T.R. sa isi desfasoare activitatea incepand cu data de 4 decembrie 2011.

Art. 14

(1) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii va elabora si va propune spre aprobare, in conditiile legii, actele normative de modificare a actelor normative de infiintare, organizare si functionare a unitatilor prevazute la art. 12, corespunzator prevederilor prezentei ordonante, sub aspectul atributiilor si al obiectului de activitate.

(2) Actele normative de modificare prevazute la alin. (1) vor intra in vigoare incepand cu data de 4 decembrie 2011.

Link to comment
Share on other sites

 • Members
Art. 12

(1) Personalul I.S.C.T.R. va exercita atributiile de inspectie si control care revin, potrivit actelor normative in vigoare, personalului cu atributii de inspectie si control din cadrul A.R.R., R.A.R. si C.N.A.D.N.R. - S.A., precum si personalului imputernicit de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii in acest scop, stabilite conform art. 11 alin. (1).

(2) Incepand cu data de 4 decembrie 2011, A.R.R., R.A.R. si C.N.A.D.N.R. - S.A. nu mai exercita atributiile de inspectie si control in trafic privind respectarea reglementarilor interne si internationale in domeniul transporturilor rutiere, cu exceptia controlului desfasurat de catre C.N.A.D.N.R. - S.A. in punctele de trecere a frontierei de stat.

Astazi, 07.12.2011,pe DN 72,la intrarea in Targoviste(La vama),isi desfasurau activitatea un echipaj de POLITIE+R.A.R.Din cate inteleg din Art. 12,Alin.2,nu ar mai fi trbuit sa-i vedem in strada din data de 4 Decembrie. :o Care este explicatia?Luminati-ma si pe mine,va rog!

Link to comment
Share on other sites

 • EX Staff

Astazi, 07.12.2011,pe DN 72,la intrarea in Targoviste(La vama),isi desfasurau activitatea un echipaj de POLITIE+R.A.R.Din cate inteleg din Art. 12,Alin.2,nu ar mai fi trbuit sa-i vedem in strada din data de 4 Decembrie. :o Care este explicatia?Luminati-ma si pe mine,va rog!

Pina isi va intra in atributiuni noua structura, vor continua sa desfasoare activitatea de control ARR si Politia rutiera .

Link to comment
Share on other sites

 • Members

sa fie intru-n ceas bun . poate poate se schimba ceva !!!

Cum mai zicea un coleg, ce sa fie intr-un ceas bun? O sa fie asa cand o sa avem autostrazi cate ungurii, parcari ca ei, cand o sa fie platit transportul la adevarata valoare, cand o sa poti face intr-un program cel putin 350 km si asa... pana atunci sa-si bage undeva inspectoratu asta ca toate merg pe spaga inca... Mai zicea cineva pe aici ca o sa faca un inspectorat si de control pe aeru care-l respiram cand suntem la volan...

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...
 • Members

ISCTR se pregateste de controale "in forta"

Desi Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier (ISCTR) si-a intrat oficial in atributii din 5 decembrie 2011, deocamdata se afla inca intr-o perioada de tranzitie, iar inspectorul-sef Virgil Cucliciu estimeaza ca abia la jumatatea lui martie isi va intra intr-un ritm normal de lucru, la capacitate de 50-60% din potential. In prezent trebuie modificata toata legislatia in domeniu, pentru ca acolo unde este mentionat controlul figureaza cu atributii inspectorii ARR, iar amenzile data de un inspector ISCTR pot fi contestate in instanta. "Avem dreptul, potrivit OG 2 sa iesim deja in trafic, dar nu am vrut deocamdata sa stresam oamenii. Desigur, exceptie fac abaterile grave. Din a doua jumatate a lui ianuarie, cel mai probabil, vom incepe serios controalele. Am discutat si cu patronatele si acestea sunt de acord cu controale stricte, pentru ca isi dau seama ca este singura modalitate de a stopa coruptia si concurenta neloiala", a explicat Virgil Cucliciu. Inspectorul-sef din cadrul ISCTR a precizat ca se va lucra la un punct comun de vedere impreuna cu patronalele, iar acesta va fi facut public, astfel incat toti operatorii sa stie la ce trebuie sa se astepte pe parte de control.

Si la nivel de organizare al ISCTR mai sunt lucruri de facut, mai ales ca nu a fost angajat inca personalul auxiliar, care sa sustina activitatea Inspectoratului. Concursul pentru angajari se va desfasura, cel mai probabil, la inceputul lui februarie.

Este important faptul ca din punct de vedere logistic s-a asigurat deja cam 60% din necesarul de inspectori de control. Desigur, se va asigura o instruire corespunzatoare a celor care provin din afara sistemului (este vorba de aproximativ 60 de persoane), precum si a inspectorilor proveniti din CNADNR, pentru a avea dreptul de a opri in trafic. La ora actuala se lucreaza oricum in echipe, astfel incat inspectorii neexperimentati sa se familiarizeze cu sistemul si cu procedurile.

Dintre inspectorii de trafic angajati cei mai multi provin de la ARR (147) si doar trei sunt de la RAR.

In ceea ce priveste cuantumul amenzilor, Virgil Cucliciu considera ca este normal ca acestea sa fie mai mari, ca sa descurajeze incalcarea legii. Inspectorul-sef din cadrul ISCTR este de acord si cu propunerea ca pentru anumite abateri, care nu produc pagube materiale grave sau umane, sa se acorde intr-o prima faza un avertisment.

sursa: http://www.traficmedia.ro/index.php?action=newsletter#control%20ISCTR

Link to comment
Share on other sites

 • Moderators

dar ce te faci daca noii oamenii sunt aceiasi oameni? adica inclusiv si sediul ,s-a schimbat doar denumirea si asta deoarece pe viitor ei vor actiona singuri nu impreuna cu politia,deci trebuia ceva oficial cu o noua denumire,si in plus au nevoie de fonduri,,,,,,,,

Link to comment
Share on other sites

 • Members

In cadrul ISCTR  sunt si proaspat absolventi de facultate (Inginerie mecanica, Transilvania Brasov), 2 cunosc eu, pentru ca au fost colegi cu mine de facultate, si sunt tineri, 24 ani. Nu inteleg de ce zic ca sunt numai de la ARR si RAR. Si sunt inca in instructaj , la Bucuresti.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonymous

Nu fiti, va rog, asa de optimisti. ISCTR nu poate sa faca controale la ora actuala pentru simplul motiv ca nu au proceduri de lucru, procese verbale pentru amenzi, uniforme si, cel mai important...nu a aparut inca Hotararea de Guvern care sa stabileasca abaterile si contraventiile ce pot fi aplicate pentru incalcarea legislatiei specifice transporturilor rutiere (fata de legea veche, abrogata la 4.12.2011, adica OUG 109/2005 / Legea 102/2006, noua lege intrata in vigoare la 4 dec. 2011, si anume OG 27/2011 privind transporturile rutiere, NU CONTINE CONTRAVENTII (AMENZI). De aceea nici pana acum nu s-a aplicat nici o amenda de catre ISCTR. Mai nou, ordonanta de guvern prin care s-a infiintat ISCTR, a fost aprobata si modificata de Parlament prin Legea 18 din 06 ianuarie 2012...ce aduce in plus Parlamentul? O forma suplimentara de finantare a ISCTR, pe langa banii virati de ARR (60% din incasari) si RAR (20 % din incasari)  lunar,  30 % din amenzile aplicate si incasate de Bugetul de Stat se intorc la ISCTR pentru finantarea institutiei (asta inseamna ca daca se dau amenzi multe si ,,grase,, atunci si suma care se intoarce de la Bugetul de Stat la ISCTR va fi mai mare). Au aparut echipaje pe drum de la ISCTR...pentru impresie artistica (nu aplica nici o amenda, doar te asigura ca vor reveni cu verificari in viitor). Asa ca ... drumuri libere si fara controale.

PS: La ora actuala nici cei care circula fara licente sau cu ele expirate nu patesc nimic (amenda si numere date jos de pe masina ptr. 6 luni cum era inainte cu ARR-ul) chiar daca sunt opriti in trafic de politia rutiera sau ISCTR. De ce? Simplu, amenda nu mai exista, iar fara amenda nu se imobilizeaza si masina (nu exista fapta ca si sanctiune). Cooool...drumuri libere si fara controale (mai ales ca seful ISCTR declara mai sus ca pana la mijlocul lui martie nu crede ca se ,,porneste,, ISCTR, si atunci abia la 50 - 60 % din capacitate). Cred ca asta s-a si dorit, sa nu mai existe controale pe sosea, nu neaparat sa se unifice intr-unul singur. Haos ... ca e mai bine  ???

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonymous

In cadrul ISCTR  sunt si proaspat absolventi de facultate (Inginerie mecanica, Transilvania Brasov), 2 cunosc eu, pentru ca au fost colegi cu mine de facultate, si sunt tineri, 24 ani. Nu inteleg de ce zic ca sunt numai de la ARR si RAR. Si sunt inca in instructaj , la Bucuresti.

Instructaj? Hmmmm...cred ca te-au mintit/glumit un pic. Cred ca mai degraba ar trebui sa-i intrebi de stau ACASA mai mult si primesc si salariu pentru asta, incepand cu 4 decembrie 2011 (de fapt e mai bine asa). Nu s-a facut nici un Apropo...ti-au spus colegii ce salarii au primit la angajare la ISCTR? O sa fii socat/invidios, te asigur...doar intreaba.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonymous

Salariu, 2800 lei, brut.  Sunt invidios, pe buna dreptate

Da, 2800 lei pentru prietenii tai care vin direct din facultate si nu au vechime in transporturi. Mai intreaba si pe la cei cu un pic de vechime (fara sa conteze la angajare unde ai acumulat acea vechime in transporturi) si o sa vezi ca salariul este de 4356 lei (1000 euro)...frumos, nu ?

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...
 • Members

Stim cu totii cum e romanul: daca nu-i dai, fura.

Bine, el zice ca ia ca sa-si rotunjeasca venitul/veniturile, acolo, de seminte.  ;D

Toti am vrea sa muncim putin, pe salarii mari, dar nu se poate intotdeauna sa fie asa cum vrem noi. Noua ne-a placut soferia, atora le-a placut scoala.

Si poate ca usor, usor reuseste si Romania sa se alinieze cu UE in ceea ce priveste salariile. Salariile domnilor de la ISCTR poate fi un astfel de exemplu. Intrebarea e alta: ce salariu are un inspector de la o autoritate de gen din tarile comunitare? Asta, ca idee de studiat.

Link to comment
Share on other sites

 • Members

or fi normale acele salarii ale inspectorilor cand o avea si soferul mai mult decat muncitorul necalificat...cum e posibil ca un sofer cu atatea responsabilitati sa aibe doar 800 ron salariul..si acestia impozabili?

ar trebui sa ne putem intretine din salariu..nu sa ne uitam dupa diurna...da ce pretentii sa mai ai cand toata tara e la pamant...

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...
 • Members

Toti ne plangem ca lucram pe bani putini. Eu lucrez la o firma care lucreaza legal si care nu i-mi impune sa lucrez fara sa respect programul de lucru . Deci domnilor participanti la trafic sa stiti ca daca toate firmele de transport ar lucra legal automat sar mari si tariful la transport si automat si soferii nu ar lucra la plata per kilometri parcursi ceea ce de fapt este interzis prin lege . Dar poate vorbesc prostii sau v-am suparat pe multi care va pretati la plata per kilometru parcurs asa ca nu aveti de ce sa va plangeti daca acceptati sa lucrati fara program si acceptati toate ideile acestor mari transportatori  nascuti peste noapte care au propriile  legi.

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...
 • Members

        ... aceeasi Marie , cu alta palarie ! Salariul nu le va fi suficient oricum,si daca vor avea posibilitatea sa-si completeze veniturile prin spaga, majoritatea o vor face ! Banul e ochiul ......, si corupe aproape tot ce.. misca! Oriunde in lume exista coruptie , dar in Romania coruptia este.. un stil de viata ! Este prezenta in orice domeniu si la orice nivel. Intilnesc destul de  rar "dovezi" ca Romania...se insanatoseste, dar mi-e teama ca eu nu voi apuca sa o vad ... "rosie in obrajori" ! Sa fim optimisti, si sa punem umarul la "vindecarea" ei (Romaniei)! Poate ne ajuta si ISCTR-ul !?!

  Drumuri bune va doresc , si sa treceti fara emotii prin filtrele ISCTR-ului !!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.